๑๑ นาฬิกา มุ่งหน้าจีน # ตอน ๕-๗

๑๐ นาฬิกา มุ่งหน้า จีน (ซีอาน-จางเย่-ตุนหวง-อูรูมู่ฉี-ปู้เอ้อจิน )# ตอน 5 . ๑๙ ก.ย.๕๘      ทักทายซีอาน ซีอาน.....เป็นอู่อารยธรรมเก่าแก่ แถบแม่น้ำหวงเหอ ซึ่งมีความสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมายเมื่อ 1,100 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของจีนมาในหลายยุคหลายสมัย ปัจจุบันมีสถานที่สำคัญหลายแห่งในมณฑลส่านซีได้ถูกจัดเป็นมรดกโลก จากองค์การสหประชาชาติ เข่น หุ่นทหารโบราณ (Army of Terracotta Worriors) ที่ถูกค้นพบในปี 1974 ซีอานมีอาณาเขตจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกราว 9 กิโลเมตร จากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร ........ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉิน (จิ๋นซีฮ่องเต้) เมื่อรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ได้สถาปนาเมืองหลวงของประเทศขึ้น คือ เมืองเสียนหยาง ตั้งอยู่ทางเหนือของซีอานในปัจจุบัน ในอดีตจัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น มีประชากรประมาณ 5 ถึง 6 แสนคน เกือบเท่ากับ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ แต่จอมจักรพรรดิทรงเห็นว่า เมืองหลวง เสียนหยาง ยังมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ จึงโปรดให้สร้างเมือง เออฝาง ขึ้นทางใต้ของเมืองเสียนหยาง กล่าวกันว่า หลังจากราชวงศ์ฉินถูกชาวนาโค่นบัลลังก์แล้วบรรดาพระราชวัง และ ตำหนักในเมืองทั้งสองถูกเผาทำลายสิ้น โดยใช้เวลาเผานานถึง 3 เดือน ........สมัยราชวงศ์ฮั่น ได้มีการสร้างเมืองหลวงใหม่ชื่อ ฉางอาน ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ระหว่างที่ตั้งเมืองหลวงเก่าทั้งสอง ปัจจุบันยังสามารถมองเห็นที่ตั้งเมืองฉางอานได้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซีอาน เมือง ฉางอาน ของราชวงศ์ฮั่นนี้มีอาณาเขตโดยรอบ 25,000 เมตร พื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร ตำหนักภายในเมืองมีจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ เล่ากันว่า หลังจากสร้างตำหนักเสร็จแล้ว องค์จักรพรรดิฮั่น ตรัสว่า "ช่างใหญ่อะไรปานนี้" 800 ปีหลังจากนั้น จักรพรรดิ ราชวงศ์ สุย ได้สร้างเมืองหลวงอีกเมืองหนึ่งขึ้นทางใต้ของ ฉางอาน ของราชวงศ์ฮั่น ชื่อ ต้าสิ้ง และเปลี่ยน ฉางอาน เป็นสวนดอกไม้ส่วนพระองค์ และเนื่องจากจักรพรรดิราชวงศ์สุยมา .........จากตระกูลหยาง ผู้คนจึงเรียกเมืองนี้ว่า เมืองตระกูลหยางถึงราชวงศ์ถัง องค์จักรพรรดิได้เปลี่ยนชื่อเมือง ต้าสิ้น เป็น ฉางอาน ขณะเดียวกันก็ดำรงการก่อสร้างเมืองอย่างต่อเนื่อง จนเมือง ฉางอาน มีอาณาเขตโดยรอบถึง 36,700 เมตร พื้นที่ 84 ตารางกิโลเมตร เมือง ฉางอาน ของราชวงศ์ถัง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นโลกในขณะนั้น มีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศต่าง ๆ มากกว่า 300 ประเทศ ชาวต่างประเทศจำนวนไม่น้อยมีถิ่นพำนักในเมืองนี้ จำนวนหนึ่งทำงาน อีกจำนวนหนึ่งเรียนหนังสือ อาจจะพูดได้ว่า ฉางอาน เป็นเมืองนานาชาติเมืองหนึ่ง แต่ที่น่าเสียดายคือในช่วงปลายราชวงศ์ถังได้มีศึกสงครามไม่หยุดหย่อน สิ่งก่อสร้าง 300 ปี ของฉางอานถูกทำลายหมดสิ้น เหลือเพียงสถูปห่านป่าใหญ่และสถูปห่านป่าเล็กเท่านั้น ..........ต่อมาหลังจากราชวงศ์ถังมา 2 - 3 ราชวงศ์ แม้ว่าที่ฉางอานจะมีการก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่ง แต่ตัวเมืองดั้งเดิมกลับเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จนเมื่อราชวงศ์หมิง เรืองอำนาจ เมืองฉางอานก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ซีอาน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ตราบถึงปัจจุบัน .........เมือง ซีอานที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นเมืองที่ถูกสร้างมา 600 ปีก่อนราชวงศ์หมิง โดยใน 300 ปีก่อนหน้านี้ เมืองซีอานได้มีโอกาสการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตัวเมืองในปัจจุบันมีพื้นที่มากถึง 129 ตารางกิโลเมตร เปรียบกับ ฉางอาน ในสมัยราชวงศ์ถังแล้วมีพื้นที่ใหญ่กว่าร้อยละ 50 มีจำนวนประชากรมากถึง 1 ล้าน 5 แสนคนโดยประมาณ ภายในเมืองนอกจากจะสร้างอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่จำนวนมากแล้ว ยังมีการบูรณะสวนสาธารณะ และโบราณสถานที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่งด้วย หอนาฬิกากลางเมืองซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง บรรดาเมืองหลวงในประวัติศาสตร์หลาย ๆ แห่งต่างมี หอนาฬิกา แต่ไม่มีที่ไหนจะมีชื่อเสียงอย่างของ ซีอาน สิ่งก่อสร้างสำคัญอีกแห่งหนึ่งทางด้านใต้ของหอนาฬิกาที่ถนนชื่อ ซานเซวี๋ย เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ของมณฑล ส่านซี ภายในมีแท่ง ศิลาจารึก ที่มีชื่อเสียง ซึ่งถูกทำขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง จำนวนมากกว่า 1 พัน แท่ง ด้านใต้ของซีอานยังมีสถูปห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า วัดต้าฉือเอิน - พระถังซัมจั๋ง ) และสถูปห่านป่าเล็กเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ........ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้ปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ที่ตะลึงคนทั่วโลกเกิดขึ้น คือการค้นพบกองทัพหุ่นทหาร และม้าประจำสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ สามารถได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งของโลก เช่นเดียวกับ กำแพงเมืองจีน สุสานตั้งอยู่ที่อำเภอหลินถง ทางตะวันออกของซีอาน โดยกล่าวกันว่าเมื่อจักรพรรดิขึ้นครองราชย์ก็ได้เริ่มสร้างสุสานทันที มีประชาชนร่วมก่อสร้างมากกว่า 7 แสนคน ที่ขุดค้นและจัดแสดงมี 3 หลุม (Pit) ส่วน สุสานพระศพ และ อื่นๆ ยังไม่มีการขุดค้น จนกว่าจะมีเทคโนโลยีที่จะดำรงรักษาสภาพสีของ วัตถุโบราณตลอดจนหุ่นทหารดินเผา .........โบราณสถานที่มีชื่อเสียงในปริมณฑลของซีอาน มีมากมายโดยเฉพาะสุสานของจักรพรรดิหลาย ๆ พระองค์และคลังสมบัติ อาจจะทำให้พูดได้ว่า บริเวณเมืองซีอานคือพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก.... ...ปูพื้นกันด้วยประวัติของเมืองที่ผมไปก๊อปมาจากวิกิพีเดีย เพื่อจะได้เข้าใจพื้นฐาน ยิ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยิ่งต้องรู้ประวัติเมืองไว้....ในรูปประกอบเป็นรูปกำแพงเมืองซีอานตรงบริเวณสถานีขนส่ง ซึ่งใครจะออกนอกเมืองไปเที่ยวที่ไหน แบบคล้ายๆแพกเกจทัวร์ แต่อันนี้เขาขายแค่ตั๋วรถ ไปถึงเราก็ลงเอง เที่ยวเอง ใครจะไปที่ไหนก็มาที่ขนส่งจะมีรถมาส่งเสียงเรียก..แต่ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าแกพูดว่าอะไร...แต่ไม่ต้องตกใจครับ..หน้ารถมีป้ายเขียนบอกว่าคันไหนไปที่ไหน...แต่...เขียนภาษาจีนทั้งนั้น...ฮ่วย... ...มาเรื่องกำแพงเมืองต่อ เห็นกำแพงเมืองใหญ่โตแบบนี้ ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นกำแพงสร้างใหม่ (โดยเฉพาะตรงสถานีขนส่ง) สร้างโอเวอร์จากของเดิมไหม....โอเวอร์ก็นิดหน่อยเพราะกำแพงเมืองเดิมของเขาก็ขนาดใหญ่โตไม่ต่างจากนี้นัก ว่ากันว่าบนกำแพงเมืองสามารถเดินขึ้นไปดูวิว เดินเล่นได้เพราะกว้างขวาง..แต่ทริพนี้ผมมีเวลาน้อย เลยไม่ได้ไปเดินเล่น  
กำแพงเมืองซีอาน ตรงหน้าสถานีรถไฟ   เป็นกำแพงที่ซ่อม เสสริมจากกำแพงเมืองเดิม แต่ก็ดูใหญ่โตอยู่ดี กำแพงเมืองซีอาน ตรงหน้าสถานีรถไฟ เป็นกำแพงที่ซ่อม เสสริมจากกำแพงเมืองเดิม แต่ก็ดูใหญ่โตอยู่ดี...

๑๑ นาฬิกา มุ่งหน้าจีน # ตอน ๖ รู้จักซีอานเป็นทางการ ...แล้วซีอานทุกวันนี้เป็นยังไง...ผมว่าถ้าพระเจ้าจิ๋นซีกลับชาติมาเกิดได้ในตอนนี้ เหมือนที่ในหนังสร้างกัน ผมว่าพระองค์ ก็ต้องหลงทางแน่ๆ ....ซีอานเป็นเมืองใหญ่ ขวักไขว่ ทั้งคนทั้งรถ และมลพิษทางอากาศ เมืองนี้มีหมอกควันปกคลุมตลอดเวลา ที่ว่าอย่างนี้เพราะไปเจอคนในซืนเจียง ที่ฟ้าใส เขายังบอกว่า ซีอาน มีแต่ฝุ่นควันทั้งปี มีปล่องไฟฟ้าเข้าใจว่าเป็นโรงไฟฟ้าอะไรสักอย่าง พ่นควันขาวออกมาตลอดเวลา สรุปเมืองนี้...ถ้าคุณแพ้อากาศ ให้รีบไป รีบเที่ยว อย่าอยู่นาน ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และถ้าเป็นภูมิแพ้อากาศอยู่แล้ว ให้พกยาติดตัวไปด้วย ซีอานออกจะไม่เหมาะสำหรับคนเป็นภูมิแพ้อากาศแบบผม.....
ประตูเมือง ไม่แน่ใจว่าเป็นของเก่าหรือของใหม่ ที่รู้ๆคือ หมอกควันคลุมอยู่ทั่ว ประตูเมือง ไม่แน่ใจว่าเป็นของเก่าหรือของใหม่ ที่รู้ๆคือ หมอกควันคลุมอยู่ทั่ว...

ตำรวจจราจรในเมืองซีอาน ตำรวจจราจรในเมืองซีอาน...

ดูเหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียห์ ทางตะวันออกของเมืองซีอานไปไม่กี่กิโล ไมรู้ใช่สาเหตุของหมอกควันในเมืองหรือไม่ ดูเหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียห์ ทางตะวันออกของเมืองซีอานไปไม่กี่กิโล ไมรู้ใช่สาเหตุของหมอกควันในเมืองหรือไม่...

9 ๑๑ นาฬิกา มุ่งหน้าจีน # ตอน ๗ สายตะวันออก นอกซีอาน .....จริงๆ ตรงท่ารถติดกำแพงเมืองเก่านั้น เป็นท่ารถที่ออกไปนอกเมือง และเป็นท่ารถไฟด้วย แหล่งท่องเที่ยวที่ฮิตของซีอานคือสวนหัวชิงฉี และสุสานทหารจิ๋นซี ปิงหม่าหย่ง ๒ แหล่งนี้ นั่งรถเมล์สาย ๓๐๖ ออกไปทางตะวันออกของเมือง ไปราว ๓๐ กม.จะถึง หัวชิงฉีก่อน แล้วจากหัวชิงฉีไปอีก ๒๐ กม.ก็จะถึง ปิงหม่าหย่ง รถนี้จะเป็นทั้งรถท่องเที่ยว และระที่ชาวบ้านเขาสัญจรปกติด้วย ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยว จะถูกแนะนำให้ซื้อตั๋วนักท่องเที่ยวที่สามารถลงที่ใดก็ได้(ใน ๒ ที่นี้) พอดูเสร็จ ก็มารอขึ้นรถไปอีกที่ แต่ผมไม่แน่ใจว่าคณะเราซื้อตั๋วแบบไหน เพราะงานนี้ผมเป็นลูกทัวร์ ตามเขาอย่างเดียว...เห็นน้องกระปี๋ หุ่นสมัยนิยม เธอมาอธิบายให้เราฟังบนรถเป็นคุ้งเป็นแคว ( ๖ คน มีฟังภาษาจีนได้คนเดียว) นอกนั่นนั่งพยักหน้าหงึกๆ ไม่ใช่เข้าใจ...แต่รถมันสั่น...เธออธิบายได้แบบผิดกับวิสัยคนจีนที่เรามักพบเห็นคือฉุนเฉียว ขาดความอดทน ล้งเล้ง แต่น้องคนนี้เธออธิบายแบบยิ้มไป พูดไป ประทับใจจนน่าห่อกลับมาบ้าน เป็นคนที่ให้บริการที่ดีที่ไม่พบบ่อยๆนักในจีนที่เป็นแบบนี้... .....พอเข้าไปใกล้สวนหัวชิงฉี หรือแหล่งอาบน้ำของหยางกุ้ยเฟย (ขอเรียกแบบนี้ก่อน) ก็จะเห็นรูปหล่อ รูปปั้นเป็นนางหยางกุ้ยเฟยตามริมถนนรนแคม พอมาถึงด้านหน้าสวน คนขับก็จอดให้เราลงอย่างสุภาพ(คือไม่ล้งเล้งไล่หลังก็ถือว่าสุภาพแล้ว) สวนนี้ใหญ่โต ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติดภูเขาลูกเตี้ยๆ บริเวณโดยทั่วยังคงมีหมอกควันปกคลุมอยู่ทั่ว บรรยากาศชวนอึดอัด เรายังมาเช้าไป ประกอบกับยังไม่ได้ทานอาหารกัน เลยต้องหาอะไรใส่ท้องกันก่อน...ตามไปทานอาหารมื้อแรกในซีอานกันก่อน อย่าเพิ่งรีบเที่ยวนัเลย ยังไงๆ ก็ได้ดูเธอแก้ผ้าอาบน้ำแน่...ตอนนี้หยุดให้ไปเข้าห้องน้ำก่อนเลย เดี๋ยวออกมาจะพลาดเรื่องสำคัญ...ที่ขอบอกว่า...ตื่นเต้นนนนนนนนนนนนนนนน (แต่คงปกติของชาวจีนเขา)
สาย ๓๐๖ สายท่องเที่ยวไปทางตะวันออกของซีอาน ท่ารถอยู่ตรงสถานีรถไฟ จริงๆ ถ้าอ่านภาษาจีนออก เขาบรรยายไว้หมดเลย สาย ๓๐๖ สายท่องเที่ยวไปทางตะวันออกของซีอาน ท่ารถอยู่ตรงสถานีรถไฟ จริงๆ ถ้าอ่านภาษาจีนออก เขาบรรยายไว้หมดเลย...

อีนางน่อย  คนนี้ อธิบายอย่างดี ฉอดๆ   แต่โทษที ฟังไม่รู้เรื่อง นี่เธอบริการดีสุดๆแล้วนะ   หาไม่ไ้ง่ายๆในจีน อีนางน่อย คนนี้ อธิบายอย่างดี ฉอดๆ แต่โทษที ฟังไม่รู้เรื่อง นี่เธอบริการดีสุดๆแล้วนะ หาไม่ไ้ง่ายๆในจีน...

พอเข้าใกล้หัวชิงฉี ก็เริ่มเห็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า นี่จะมาดูหยางกุ้ยเฟย สาวงามแห่งราชวงศ์ถังกันแล้ว พอเข้าใกล้หัวชิงฉี ก็เริ่มเห็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า นี่จะมาดูหยางกุ้ยเฟย สาวงามแห่งราชวงศ์ถังกันแล้ว...

รูปสลักหินของหยางกุ้ยเฟย รูปสลักหินของหยางกุ้ยเฟย...

แนะนำให้อ่านต่อ